مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/11/06  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/12/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
معدني و صنعتي گل گهرمعدني و صنعتي گل گهر10860515050محمود سلطاني زادهعيسي اديب5839856894عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس جغرافياي نظامي
گهر انرژي سيرجانگهر انرژي سيرجان10861373554محمد انجم شعاعمحمد انجم شعاع2991392738عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري و توسعه گل گهرسرمايه گذاري و توسعه گل گهر10861839285محمدرضا آجيليان مافوقمحمدرضا آجيليان مافوق0934246572نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
نظم آوران صنعت و معدن گل گهرنظم آوران صنعت و معدن گل گهر14005454760مهدي فدائيمهدي فدائي3031366638عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گهر روش سيرجانگهر روش سيرجان10860532704حسين شاهمرادي پورحسين شاهمرادي پور3070302769رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد انجم شعاع