مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمايه گذاري پارس توشه - نماد: وتوشه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/13 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11 درمحل  شرکت : تهران خيابان سپهبدقرني شماره 43   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقوقي 232911931.55 %
سهامداران حقيقي27754972218.5 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه 79168269352.78 %
جمع109252360872.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين ماهرو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ارسلان رازقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيامک رحيمي ميداني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
لامپ پارس شهاب13580اصلیحسين ماهرو1260368165رئیس هیئت مدیرهموظف
صنعتي پارس خزر12394اصلیمحمدصادق آل ياسين0034755500عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني پارس شيد29436اصلیمحسن عسکري آزاد0039631400عضو هیئت مدیرهموظف
هوشنگ دادوش/منتخب مجمع0040998134اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
شرکت کوشا پيشه0112097اصلیجليل ميهن دوست2644898436عضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۳۹,۰۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۶۰,۶۴۶
تعدیلات سنواتی
(۱۹,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۴۱,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۹۱,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۳۰,۴۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۳۰,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۵۶۰,۴۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 2,555 2,780 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در اختيار مجمع عمومي باشد