مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر سرپرست
بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1401/12/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1402/01/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟ وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
گروه سرمايه گذاري البرزگروه سرمايه گذاري البرز10100443908فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليخیرخیردر حال احراز تایید صلاحیت
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالکتوليد مواد اوليه داروئي البرز بالک10102247441فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديخیرخیردر حال احراز تایید صلاحیت
البرز داروالبرز دارو10861412626حسين جواهريفاقد نمایندهعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیرخیردر حال احراز تایید صلاحیت
گروه دارويي سبحانگروه دارويي سبحان10100711350سيدمحمدابراهيم ايت الهيفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليخیرخیردر حال احراز تایید صلاحیت
سبحان داروسبحان دارو10102402553عليرضا روغنيانفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیرخیردر حال احراز تایید صلاحیت


مشخصات سرپرست:
نام سرپرست کد ملی مقطع
تحصیلی
رشته
تحصیلی
وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی
حسين جواهري 0073662968 کارشناسي ارشد مديريت مالي در حال احراز تایید صلاحیت