آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت13:00مورخ1402/11/14در محلتهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک 16 طبقه دوم کد پستی 1533993914برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق