مشخصات
امضا کنندگان: [ Yaghoub Khajevand Abedini [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/05/02 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
يعقوب خواجوند عابدينييعقوب خواجوند عابديني2200098413فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي حقوق
نبي اله ايزک نظرياننبي اله ايزک نظريان2279878097فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس کشاورزي
محمد جواد اقبالي فرمحمد جواد اقبالي فر2200494874فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت مالي
ابراهيم اميرنياابراهيم اميرنيا2200471084فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس عمران
مير فيض فلاحمير فيض فلاح2720750484فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حسابداري


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
يعقوب خواجوند عابديني