مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دلایل اصلاح:بعلت عدم درج نتيجه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول پيرو آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه ( نوبت دوم ) که در مورخ 1400/06/17 طي آگهي اصلاحيه درج شده در روزنامه کثيرالنتشار حمايت مورخ 1400/06/25
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1400/04/31 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 در استان گلستان ،شهر گرگان به آدرس گرگان - بلوار ناهاخوران عدالت 95 ساختمان دوم سمت راست برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
لذا از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا ميگردد با در دست داشتن اوراق سهام ( مدارک مالکيت سهام ) و کارت ملي در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ 1400/06/27 و 1400/06/28 در ساعات اداري جهت دريافت برگه ورود به جلسه به دفتر مرکزي شرکت واقع در گرگان - بلوار ناهاخوران عدالت 95 ساختمان دوم سمت راست ساختمان پتروشيمي گلستان واحد سهام مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت صنايع پتروشيمي گلستان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد