مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت توليد فيبر ايران - نماد: چفيبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 درمحل  ميدان هفت تير ، خيابان قائم مقام ، ميدان شعاع ، خيابان خدري بعد از چهار راه سنايي پلاک 31 سالن همايش هاي ياس طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات صبا تجارت ياس (سهامي خاص)5300 %
شرکت توسعه نوآوري نيکي (سهامي خاص)10000 %
شرکت آلومتک26720 %
شرکت آلومراد26720 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص ) 807290 %
اشخاص حقيقي 290891681.62 %
سازمان خيريه درماني جوادلائمه (ع)1131688236.29 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام ) 126816581870.45 %
جمع141051141278.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ردادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا سوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الياس موسائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد فاضل بخششي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان خيريه درماني جواد الائمه ع10380012017اصلیمحمدرضا خبيري نوغاني0933096054عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي کشاورزيبله
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیعلي ردادي0082652627رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت استراتژيکبله
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران10103195710اصلیحامد فاضل بخششي0061542806عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت استراتژيکخیر
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط پايوران رستاک آريائي14008648579اصلیفربد کرباسي0077542940عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
توسعه نوآوري نيکي14008922457اصلیامير آذرفر0014412772نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰,۴۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰۰,۰۵۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰۰,۰۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۳,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۹۳
سود قابل تخصیص
۲۰۷,۰۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۰۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۶,۰۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۲,۴۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 40,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي هيئت مديره به مقدار 80 درصد حق حضور اعضاء هيئت مديره ناخالص تعيين گرديد. مجمع مقرر نمود به ازاي هر سهم 2 ريال به عنوان سود تقسيمي بين سهامداران با توجه به جدول زمانبندي پرداخت سود تقسيم گردد. کليه معاملات 129 اصلاحيه قانون تجارت، ضمن رعايت عدم شرکت سهامدار ذينفع در رأي گيري، توسط مجمع مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت