مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در گزارش قبلي نام مديرعامل درج نشده به دليل اينکه تغييري در مديريت عامل نداشته و به درخواست کارشناس بورس در اين گزارش درج گرديد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/06/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري البرزشرکت سرمايه گذاري البرز11168محمد رضا مرادي محمد رضا مرادي 3340544352رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
شرکت البرز داروشرکت البرز دارو49عليرضا فرومدي عليرضا فرومدي 4979673848عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
گروه دارويي سبحانگروه دارويي سبحان25673سيد مهدي رضويولي اله ولي نيا1502524880عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري
سرمايه گذاري اعتلاء البرزسرمايه گذاري اعتلاء البرز70764سيدمهدي سجاديسيدمهدي سجادي0049134434نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي داروسازي
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيانشرکت سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313محمد علي اسديمحمد علي اسدي3178789049عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيدمهدي سجادي