مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سيمان لار سبزوار - نماد: سبزوا(ذسبزوار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/10 درمحل  تالار کاشفي، مجتمع فرهنگي هنري اسرار، واقع در سبزوار، ميدان لاله   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشکان ابراهيمي12440 %
عليرضا استيري30060 %
موسي الرضا هراتي1211420 %
قاسم آخوندي3030550.01 %
سيد ابوالفضل هادوي4746190.01 %
علي اميري6619860.02 %
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد(سهامي عام)617223151.64 %
ساير2981455407.93 %
جمع3614329079.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا ساراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  موسي انصاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد تهذيبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني نويان ايده مهستان14005686015اصلیعليرضا اميرفراهاني0069062676عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراپزشکيخیر
آسان پرداخت پرشين10460114292اصلیمحمدرضا اسکندريون4284802682عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي کشاورزيخیر
توليد کاشي وسراميک نگارگستر جلگه14004108596اصلیسيدرضا طه0068159511عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايعخیر
نگين تجارت آپامه10320318227اصلیمصطفي شهرياري0067808727عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
توسعه سرمايه پينار10320834716اصلیسامع اميري0066340195رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نگين آتيه آنديا14008733673اصلیحميدرضا ساراني0942686276نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيشيميبله
مصطفي علي حسيني0074932918اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۳,۶۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۶۳,۶۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۳,۶۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۸,۹۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۸۴,۷۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱
سرمایه
۳,۷۵۷,۷۹۸
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 49,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,250 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
38,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که به تصويب هيات مديره رسيده ، مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.