icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
سرمایه ثبت شده:
750,000
نماد:
غشهداب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
151351
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1395/11/10 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
عليرضا بوستاني رئیس هیئت مدیره غیر موظف
ناصر بوستاني عضو هیئت مدیره غیر موظف
مهدي بوستاني نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
مهسا بوستاني عضو هیئت مدیره غیر موظف
رضا اسدي شکرانلو عضو هیئت مدیره غیر موظف

مدیرعامل احسان منوچهري

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرضا بوستاني10000 %
مهسا بوستاني10000 %
ناصر بوستاني10000 %
ساير27567956836.76 %
گروه کارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )47431743263.24 %
جمع750000000100 % 
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1395/12/30 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1396/12/29 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1395/12/30 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.