information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اساسنامه پیوست در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/03/09 به تصویب رسیده است.