icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
شيرين دارو
سرمایه ثبت شده:
50,000
نماد:
دشيري
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432304
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره شيرين دارو

1. صورت وضعيت مالي شرکت شيرين دارو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. به شرح يادداشت هاي توضيحي 6-1-18 ، 2-24 و 4-33 صورت هاي مالي، به استناد برگ هاي تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتي، بابت ماليات عملکرد سال 1397 بدون اعمال معافيت فروش صادراتي (به دليل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات)، ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم جمعا مبلغ 148 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت نسبت به برگ هاي تشخيص صادره از بابت موارد فوق بدهي مالياتي در حساب ها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1398 و دوره مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي و با اعمال معافيت فروش صادراتي محاسبه و معادل آن پرداخت و يا بدهي مالياتي در حساب ها انعکاس يافته است. هر چند تعديل حساب ها از بابت موارد فوق ضرورت دارد، ليکن تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر مشخص نمي باشد.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي موارد مندرج در بند 3 ، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-7 و 7-30 صورت هاي مالي عنوان گرديده، شيوع بيماري کرونا موجب وقفه در صادرات شرکت گرديده، بطوريکه مقادير فروش و توليد کالا طي دوره مالي مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 90 درصد و 56 درصد کاهش يافته است. شايان ذکر اينکه مبلغ 459 ميليارد ريال از سود دوره مالي مورد گزارش مربوط به درآمد ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي (طلب سنواتي از شرکت ليکوگامز خريدار اصلي محصولات شرکت) مي باشد. خاطر نشان مي سازد بدون در نظر گرفتن سود ناشي از تسعير ياد شده عمليات شرکت در دوره مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 41 ميليارد ريال گرديده است.

6. مطالبات ارزي حاصل از صادرات در زمان تسويه به نرخ آزاد (توافقي) به صورت ريالي وصول شده است. با توجه به عدم برگشت منابع ارزي حاصل از صادرات، انطباق نحوه عمل شرکت به شرح ياد شده با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي اين سازمان محرز نشده است.
7. نرخ خريد ريشه طي دوره مالي مورد گزارش توسط کميته خريد ريشه تعيين شده که به دليل عدم وجود بازار فعال و قابل دسترس، انطباق آن با نرخ هاي متعارف امکان پذير نگرديده است. مضافا متوسط نرخ فروش ارزي به شرکت ليکوگامز (خريدار اصلي محصولات شرکت) در مقايسه با سال مالي قبل بدليل افزايش نرخ ارز به ميزان 14/5 درصد کاهش يافته و مانده مطالبات ارزي از شرکت ياد شده در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 3.266.162 دلار بوده که عمدتا مربوط به فروش سال مالي قبل مي باشد.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تصميمات هيئت مديره در ارتباط با استعفاي رئيس و يکي از اعضاي هيئت مديره (مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات)، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر طبق ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده) و انتصاب نماينده يکي از اشخاص حقوقي هيئت مديره حداکثر ظرف مدت يک ماه (تبصره ماده 28 اساسنامه)، رعايت نگرديده است.

12آبان1399
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Hasan Samadi [Sign]8311851399/09/02 09:44:13
مدير ارشد سازمان حسابرسي Hassan Kazemi [Sign]8006431399/09/02 09:58:08
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mahmoud Shali [Sign]8110281399/09/02 12:32:49