مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بيمه کوثر - نماد: کوثر(بکوثر)
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 704866 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/10/02 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.