مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين - نماد: وبرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  زنجان – علوم پايه – عارف اصلي – قطعه 4569   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
الناز افشار بکش لو35335901 %
محسن جلالي42223321.2 %
حسين جلالي42571111.21 %
بتول رحيم زينالي طرقي67173051.91 %
فريد آروين183100005.21 %
ساير سهامداران7751279522.04 %
شرکت توسعه فن آوري روي گستران زنجان11748589633.4 %
جمع23203902965.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن جلالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا خسروي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد محمدخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد سجاد موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارآفرين ستاره آسيا14009257534اصلیمحمد طوسي0080132103عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
بهين روي ملل14009257494اصلیحسن نراقي0066758726رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برق
توسعه فن آوري روي گستران زنجان10460062945اصلیمحسن جلالي0075913186نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايمهندسي مکانيک
پيام نور ميثاق14010668820اصلیزينب زرافشان0010029877عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
مدار اطلاعات کار آفرين14010668835اصلیمحسن اسکندري0082440832عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيتکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۳۲۶,۳۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۱۷,۱۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۱۷,۱۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱۷,۱۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷,۶۴۳,۵۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۶۴۳,۵۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۳۵,۱۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۹۰۸,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰,۸۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۹۰
سرمایه
۳۵۱,۷۵۰
کاراي پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارآفرين ستاره آسياحقوقیبا مسئولیت محدود14009257534اصلی
بهين روي مللحقوقیبا مسئولیت محدود14009257494اصلی
توسعه فن آوري روي گستران زنجانحقوقیسهامی خاص10460062945اصلی
پيام نور ميثاقحقوقیبا مسئولیت محدود14010668820اصلی
مدار اطلاعات کار آفرينحقوقیبا مسئولیت محدود14010668835اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 27,800,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.