مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان - نماد: پارسان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 درمحل  پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير15000 %
شرکت دريابان جنوب ايران کيش540000000.13 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير4122725261.02 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا9639718782.38 %
ساير سهامداران15997237983.95 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس17588288354.34 %
شرکت سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس36961047819.13 %
شرکت سرمايه گذاري غدير2627972726464.89 %
جمع3476463058285.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميلاد فروغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر لطفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیاسمعيل قنبري2721479040عضو هیئت مدیره موظفDBAمديريت کسب و کاربله
سرمايه گذاري اعتضاد غدير10102169938اصلیرحيم اسماعيلي دانا0050326198نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
دريابان جنوب ايران کيش10861562931اصلیمحمدرضا حيدرزاده0010401555عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتخیر
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیمتين ديداري3821377453عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي انرژيبله
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس10103460290اصلیاحد اميري3391885742رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترااقتصادبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۷,۵۲۳,۲۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۲,۲۵۴,۷۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۶,۵۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۵,۷۰۴,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۳,۲۲۷,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷,۸۲۷,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۵۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۸۰۰
سرمایه
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
دريابان جنوب ايران کيشحقوقیسهامی خاص10861562931اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 55,000,000 75,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 12,000 18,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 44,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 44,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 44,000,000
60,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 600,000
1,200,000
سایر موارد:
سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاين از طريق لينک مربوطه در وب سايت شرکت به آدرس www.pogdc.com ملاحظه فرمايند.