مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي و شيميائي رنگين - نماد: شرنگي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 درمحل  تهران کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج – جنب داروسازي رازک – خيابان اول رنگين ( محل کارخانه )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران کمتر از 5 درصد13176112.8 %
آرام کلباسي23500025 %
جمع36676137.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيلويا هارتونيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي صفدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم فرخ نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا رضوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت تلمبه ايران1اصلیمدیر عاملموظففوق ليسانس
شرکت هاوس الکتريک09642اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
ناصر عسکري0046377093اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سيلويا هارتونيان0049315005اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ابراهيم فرخ نژاد0065696646اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳,۶۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۸,۴۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۸,۴۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۳,۷۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶۷,۳۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۷,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۲,۶۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۴۷,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 18,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 141,000,000 100,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.