آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام )
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت10:00مورخ1402/10/30در محلضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک ساختمان سینا پلاک 3 طبقه 5برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد