icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
سمگا2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3.مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي ، درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص شرکت فرعي آروين زيگورات عمران در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده (بر مبناي ارزش دفتري تعيين شده است) و صورت هاي مالي تلفيقي گروه بر اين اساس تهيه و ارائه نشده است.اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است ليکن تعيين ميزان آن در حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. مفاد مواد124و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و آگهي آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. اقدامات انجام شده جهت فروش دارايي هاي جاري نگهداري شده براي فروش به مبلغ 737.547 ميليون ريال شامل مخارج بهاي خريد يک باب ساختمان و هزينه هاي انجام شده بابت پروژه سراوان – فومن در سنوات قبل، به نتيجه نهايي نرسيده است. همچنين نحوه و زمان تسويه خالص بدهي به شرکتهاي گروه جمعا به مبلغ 589.216 ميليون ريال مشخص نمي باشد . مضافا موجودي کالا خريداري شده به مبلغ 60.000 ميليون ريال در سال گذشته تا کنون در پروژهاي در جريان ساخت استفاده نشده است .
10. توجه هيت مديره محترم را به ياددادشت توضيحي 11، در چارچوب برنامه زمان بندي اوليه اجراي پروژه هاي آباده- ايزدخواست، کرمان- بم، گرمسار-سمنان، آزادراه قم- اصفهان، انجام نشده و عمدتا به دليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز از پيشرفت فيزيکي مناسبي برخوردار نمي باشد.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به استثناي مفاد مواد 5، 10، 11، 14 ، 16 ، 21 و 23 دستورالعمل مزبور به ترتيب مبني بر استعلام از پايگاههاي اطلاعاتي، تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، ابلاغ رويه هاي قابل اتکا و آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

27اسفند1396
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Farideh Mohammadi [Sign]9018231397/02/23 13:39:39
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691397/02/23 13:41:31
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/02/23 13:46:10