icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ماشين سازي نيرو محرکه
سرمایه ثبت شده:
121,843
نماد:
تمحرکه
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
291502
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ماشين سازي نيرو محرکه

1. صورت وضعيت مالي ﺷﺮﮐﺖ ماشين سازي نيرو محرکه (سهامي عام) در ﺗﺎرﯾﺦ 31 شهريور‏ماه 1398 و ﺻﻮرت‏هاي ﺳﻮد و زﯾﺎن، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريان‏هاي نقدي آن ﺑﺮاي دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎدداشت‏هاي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ 1 ﺗﺎ 33 ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ تهيه‏ي ﺻﻮرت‏هاي مالي ﻣﯿﺎن دوره‏اي ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﺑﯿﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ‏ﮔﯿﺮي درﺑـﺎره ﺻﻮرت‏هاي ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

2. ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤـﺎﻟﯽ 2410، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دوره‏اي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮس و ﺟﻮ، ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش‏هاي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ روش‏هاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﺻـﻮرت‏هاي ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ، اﯾـﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ، آﮔﺎه ﻣﯽ‏ﺷﻮد و از اﯾﻦ رو، اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ‏ﮐﻨﺪ.

3. عمليات شرکت در سال‎‏هاي اخير منتج به زيان‏هاي مالي قابل ملاحظه‏ اي گرديده ، به گونه ‏اي که زيان انباشته‏ ي آن در تاريخ ترازنامه بيش از نيمي از سرمايه شده و جمع بدهي‏هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي‏هاي جاري آن 32.973 ميليون ريال فزوني يافته است و اقدامات انجام شده در جهت افزايش توليد و فروش به دليل کاهش تقاضاي مشتريان و فقدان نقدينگي منجر به نتيجه نگرديده که اين موضوع نشان‏دهنده‏ي وجود ابهام با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت براي ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي‏کند. شايان ذکر است اين موضوع در صورت‏هاي مالي افشاء نگرديده است .

4. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‏ به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3،‏ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋـﺪم اراﺋـﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺻﻮرت‏هاي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ‏ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ، ﻃﺒﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

5. به شرح يادداشت توضيحي 10، شرکت در سال مالي مورد گزارش عرصه و اعيان کارخانه شهرک صنعتي البرز را با سودي به مبلغ 6.908 ميليون ريال به فروش رسانده که اين امر باعث کاهش زيان سال جاري به مبلغ 2.900 ميليون ريال و ايجاد سودي به مبلغ 4.006 ميليون ريال شده است. خاطر نشان مي‏سازد بدون در نظر گرفتن سود ناشي از فروش کارخانه مذکور، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 2.900 ميليون ريال گرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 14، سرفصل ساير دارايي‏ها شامل مبلغ 10.252 ميليون ريال موجودي کالاي راکد مي‏باشد که انتظار نمي‏رود در چرخه عمليات شرکت مورد استفاده قرار گيرد. نظر مجمع عمومي محترم را به تعيين تکليف کالاهاي مزبور جلب مي‏نمايد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 12، دارايي‏هاي ثابت مشهود شرکت در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه ‏اي کافي و مناسب در برابر حوادث غير مترقبه و احتمالي مي‏باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 مشروط نشده است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‏هاي مالي ، دربرگيرنده‏ اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‏هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‏هاي با اهميت آن با صورت‏هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف با اهميت است .در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند که در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

9. دستورالعمل کنترل‏هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس ، مصوب 26 ارديبهشت ماه 1391 ، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص موارد زير رعايت نگرديده است : 9-1) تشکيل کميته حسابرسي. 9-2)بررسي و تصويب معاملات با اشخاص وابسته. 9-3) بررسي سيستم کنترل داخلي توسط هيأت مديره و تهيه گزارش کنترل‏هاي داخلي
10. موارد عدم رعايت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير مي‏باشد: 10-1) مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي صورت‏هاي مالي سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي . 10-2) مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي . 10-3) مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي اطلاعات و صورت‏هاي مالي ميان‏دوره‏اي 3، 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع مزبور . 10-4) مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي صورت‏هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه. 10-5) مفاد بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي صورت‏هاي مالي سالانه حسابرسي نشده، حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي 10-6) مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي بودجه و برنامه عملياتي حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد.
11. دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد تبصره 2 ماده 15، ماده 16، تبصره ماده 23، در مورد تعيين کميته انتصابات، منشور هيات مديره، ارايه رويه‌هاي اجرايي دبيرخانه هيات مديره و تصويب آن در هيات مديره رعايت نشده است.

19آذر1398
موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آتيه انديش نمودگر Farhad Nejad Falatouri Moghaddam [Sign] 1398/09/27 14:09:28
مدير موسسه آتيه انديش نمودگر Siamak Etemadi Nezhad [Sign]8715171398/09/27 14:12:53