مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Khamverdi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان بجنورد - نماد: سبجنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/02 درمحل  سالن آمفي تاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران - اشخاص حقيقي و حقوقي6315820.16 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد - سهامي خاص19490000.5 %
شرکت صنايع سيمان غرب - سهامي عام4172837210.64 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان16587555542.32 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - سهامي عام16918778043.16 %
جمع37937228996.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن اصغري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان155اصلیکمال صديقي3873312131عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیمهدي باشتي4268918280عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس-مديريت اجرايي
شرکت صنايع سيمان غرب437اصلیمحمد عميدمتشرع1219276022رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس-زمين شناسي
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد241570اصلیمجيد يارمند3620883963نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت برنامه ريزي
شرکت سيمان خزر64493اصلیاحمد يار محمدي0067831982عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حقوق عمومي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۱,۵۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۷,۷۰۱
تعدیلات سنواتی
۱۷,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۵,۳۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۵,۴۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۹,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۷۱,۴۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷۱,۴۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۶,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۴,۸۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۳۹۲,۰۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,150,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اخذ تصميماتي که در اختيار مجمع عمومي عادي ميباشد.