مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/16 درمحل سالن نور مرکز همايش‏ هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در تهران، ميدان شيخ بهاِئي، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان150000001.5 %
کارگزاري بانک کشاورزي157902621.58 %
شرکت گروه مالي پارسيان249949992.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس250000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)300000003 %
اشخاص حقيقي318031153.18 %
مديريت سرمايه گذاري اميد450012504.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)522120555.22 %
ساير اشخاص حقوقي15923326015.92 %
شرکت بورس اوراق بهادار20000000020 %
جمع59903494159.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن ابراهيمي سرو عليا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي علي زاده گياشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل متين  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 300,000 100,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مواد 8 ، 21 ، 58 و 70 اساسنامه شرکت به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيد.