مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت الحاوي - نماد: دحاوي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/10/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/10/08 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
اميد دارو سلامت اميد دارو سلامت 10103930149اميرحسن ملکشاهيميثم خانلربيک0081164726مدیر عاملموظفدکترا
آرتا دارو پارسآرتا دارو پارس10103954686ميثم خانلربيکابوالحسن احمدياني 2677553041رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
تدبير آتيه بزرگمهر تدبير آتيه بزرگمهر 10320269389محمد ملکشاهيمحمد ملکشاهي0079479081عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت دي دارو سلامتشرکت دي دارو سلامت10320168683فاقد نمایندهمحمد آذري نيا0081786700عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
Day International FZEDay International FZE1088699فاقد نمایندهاميرحسن ملکشاهي0019838761نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم