مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پاکسان - نماد: شپاکسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/15 درمحل  ضلع غربي وزشگاه آزادي- هتل المپيک سالن همايش هاي بين المللي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين683060 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر4782560.01 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران12357260.01 %
ساير اشخاص حقيقي455308960.49 %
ساير اشخاص حقوقي1882243512.04 %
خانواده ماوايي3923704834.25 %
شرکت مديريت صنعت شوينده617511330966.97 %
جمع680302132773.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا حقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهريار محمدي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیبيژن قنبري4609381060عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیسيدصدرالدين حسيني1287853595رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیمهدي اصفهاني0048995061عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين10101952529اصلیشهريار محمدي راد2218316919نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيشيميبله
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیعليرضا دميرچي0063248883عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۰۵,۸۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۲۸,۰۰۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۲۸,۰۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۲۸,۰۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۵۳۳,۸۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۵,۲۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۰۸,۵۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۶,۶۴۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۱۳۱,۸۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۹,۲۲۱,۳۹۸
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
5,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 3,200,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 5,000
6,900
سایر موارد:
موردي ندارد.