مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت ملي شيمي کشاورز - نماد: شملي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل  توبان تهران کرج (شهيد فهميده) ضلع غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک، سالن رازي کدپستي: 1484843111   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران552202072.63 %
گروه صنعتي سپهر آرمان69411021533.05 %
آقاي داور رنجبر مشتقين73510000035 %
جمع148443042270.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا رستمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين شاکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي احمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعتي سپهر آرمان10101961313اصلیمحمدرضا رستمي5029871748رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
طراحان تجارت قاصدک سپيد10103641432اصلیسياوش افضلي3310002462نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
بازرگاني و پخش سپهرآرمان10320863704اصلیمرتضي احمدي0061418714عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
فولاد آرمان رسان14003840085اصلیحسين شاکري4579481437عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
عليرضا کيامهر4430667535اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۷۵,۱۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۷۵,۱۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۷۵,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۴۱,۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۴۰
سرمایه
۲,۱۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 22,680 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
50,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 و 131 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت