مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/03/10 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/03/24 درمحل تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
1 - تصميم گيري در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت 2 - تعيين حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 3 - ساير مواردي که تصميم گيري در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد