مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه توسعه هنر ايران - نماد: وهنر

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/28  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 850,000 میلیون ریال به‌مبلغ 993,748 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 143748 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/07/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد