icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس
سرمایه ثبت شده:
417,831
نماد:
آينده
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
011102
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 542485 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:اصلاح ايرادات اطلاعات و صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 1397/12/29 مربوط به نامه سازمان فرابورس در مورد يادداشتهاي 1-22 و 1-23 و ساير ايرادات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌های جاری بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
موجودی نقد ۵۸۵ ۵۴۷ ۷ بدهی‌های جاری
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های تجاری ۲۷۴ ۲۷۴ ۰
دریافتنی‌‌های تجاری ۶۰۰ ۶۰۰ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۷۶۵,۶۶۴ ۹۴۵,۲۱۷ (۱۹)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳,۳۸۰ ۴,۰۲۴ (۱۶) مالیات پرداختنی ۵,۰۶۴ ۵,۰۶۴ ۰
موجودی مواد و کالا ۱,۷۸۹ ۱,۷۸۹ ۰ سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۵۸۷ ۴۷۹ ۲۳ تسهیلات مالی ۵۵۱,۸۰۲ ۱,۵۱۷,۹۳۴ (۶۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۶,۹۴۱ ۷,۴۳۹ (۷) پیش‌دریافت‌های جاری ۲۷,۶۹۰ ۲۶,۹۵۳ ۳
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۱,۳۵۰,۴۹۴ ۲,۴۹۵,۴۴۲ (۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۶,۹۲۰ ۷,۱۳۰ (۳)
دارایی‌های نامشهود ۲,۹۵۷ ۲,۹۸۹ (۱) پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
سرقفلی ۰ ۰ -- تسهیلات مالی بلندمدت ۲۹,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۳۶۷,۳۱۰ ۱,۳۶۹,۶۰۶ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۶,۴۲۰ ۳۶,۶۳۰ (۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۳۷۰,۲۶۷ ۱,۳۷۲,۵۹۵ ۰ جمع بدهی‌ها ۱,۳۸۶,۹۱۴ ۲,۵۳۲,۰۷۲ (۴۵)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۱۷,۸۳۱ ۴۱۷,۸۳۱ ۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی ۰ ۰ --
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۸۹۴ ۸۹۴ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۴۲۹,۲۲۶) (۱,۵۷۱,۵۶۲) (۷۳)
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی (۱۰,۵۰۱) (۱,۱۵۲,۸۳۷) (۹۹)
سهم اقلیت ۷۹۵ ۷۹۹ (۱)
جمع حقوق صاحبان سهام (۹,۷۰۶) (۱,۱۵۲,۰۳۸) (۹۹)
جمع دارایی‌ها ۱,۳۷۷,۲۰۸ ۱,۳۸۰,۰۳۴ ۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۳۷۷,۲۰۸ ۱,۳۸۰,۰۳۴ ۰