مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش - نماد: لازما

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/08/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/08/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع پيامشرکت گسترش صنايع پيام8274رامين عاليشاهمهدي عابد کريمي1286879884عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت نورپلاست پيامشرکت نورپلاست پيام26689محمد رسول کلهريسعيد بلالي0051974381مدیر عاملموظفکارشناسي
شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشمشرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم10منوچهر کريميمنوچهر کريمي3257346840عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت توسعه و گسترش ازمايش شرکت توسعه و گسترش ازمايش 1010282578مجيد رضاييمجيد رضايي4322633714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
موسسه فرهنگي هنري پيام فردا موسسه فرهنگي هنري پيام فردا 11764سعيد پور حسينياحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سعيد بلالي