مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير

دلایل اصلاح:آگهي مندرج در روز سه شنبه مورخه 1398/05/22 روزنامه خراسان و دنياي اقتصاد، نوع آگهي از مجمع عمومي فوق العاده به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اصلاح مي گردد.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/06/16 درمحل کارخانه واقع در استان خراسان شمالي،کيلومتر 15 جاده شيروان-بجنورد،کارخانه قند شيروان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد