مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت گروه مالي نماد غدير - نماد: نماد(هلد غدير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  تهران آرژانتين ،خيابان شهيد احمد قصير، خيابان سيزدهم پلاک 18 طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير100 %
شرکت بين المللي توسعه ساحل وفراساحل نگين کيش10000 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير10000 %
شرکت صنعتي وبازرگاني غدير10000 %
شرکت توسعه سرمايه وصنعت غدير10000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير89999995990100 %
جمع90000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا زاهديان تجنکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميلاد فروغي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیميلاد فروغي3309881441عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدFinancial(مالي و بانکداري)بله
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش10980171131اصلیقاسمعلي جمالي1219759211عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت ماليبله
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیهوشنگ مهدوي2062277962نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیمحمدرضا حسين زاده1461229723رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت کسب و کارخیر
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیمحمدمهدي مؤمن زاده1189371146عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابرسي'خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۴۹۳,۹۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۴۹۳,۹۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۹۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۰۳,۹۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۲۰۶,۵۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۸۵,۱۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۴۲۱,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۳۸۱,۴۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۶
سرمایه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 40,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 30,000
40,000
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. مجمع به آقاي ميلاد فروغي (مدير عامل وعضو هيات مديره شرکت ) وکالت تام با حق توکيل به غير اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه، انجام تشريفات قانوني و امضاء ذيل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.