icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گروه اقتصادي کرمان خودرو
سرمایه ثبت شده:
5,000,000
نماد:
خکرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
341011
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۲,۴۸۳ ۱۶,۶۳۷ ۳۵ پرداختنی‌های تجاری ۴۱,۲۳۸ ۴۴,۹۵۴ (۸)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۵۶,۶۸۶ ۳۸,۲۰۰ ۴۸ پرداختنی‌های غیرتجاری ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های تجاری ۶۹۸,۵۵۱ ۶۹۴,۲۱۲ ۱ مالیات پرداختنی ۱۰,۷۸۵ ۴,۲۷۳ ۱۵۲
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۰ ۰ -- سود سهام پرداختنی ۴۹۰,۰۹۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۵۸۸ ۷۵۹ (۲۳) تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۷۷۸,۳۰۸ ۷۴۹,۸۰۸ ۴ پیش‌دریافت‌های جاری ۳۹,۳۰۸ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۵۸۱,۴۲۱ ۴۹,۲۲۷ ۱,۰۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳,۲۱۸,۱۴۷ ۱,۶۰۰,۱۴۷ ۱۰۱ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۵۳ ۸۷ (۳۹) پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۶۸۰,۱۹۴ ۳,۲۸۴,۲۹۲ (۴۹) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱,۳۵۲ ۷۲۶ ۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴,۸۹۸,۳۹۴ ۴,۸۸۴,۵۲۶ ۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۱,۳۵۲ ۷۲۶ ۸۶
جمع بدهی‌ها ۵۸۲,۷۷۳ ۴۹,۹۵۳ ۱,۰۶۷
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۰,۰۳۲ ۲۹,۵۵۴ ۲
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۶۳,۸۹۷ ۵۵۴,۸۲۷ (۸۸)
جمع حقوق صاحبان سهام ۵,۰۹۳,۹۲۹ ۵,۵۸۴,۳۸۱ (۹)
جمع دارایی‌ها ۵,۶۷۶,۷۰۲ ۵,۶۳۴,۳۳۴ ۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵,۶۷۶,۷۰۲ ۵,۶۳۴,۳۳۴ ۱