تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/08 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:30 مورخ 1399/04/18 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 800,000 80
گروه مالی پارسیان 200,000 20
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مجتبی جهانگیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیمین یدالهی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان 10100168482
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان 10100168482 علیرضا جم 1286312231 ابقا
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999 بهاره همتی 0078688906 عضو جدید
بازارگردان صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470 علی تیموری شندی 1728157943 عضو جدید
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470 علی تیموری شندی 1728157943 عضو جدید
سایر موارد
سایر موارد:
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند: 1) تغییرمفاد جدول 8- 3 امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر صندوق: • بند قدیم: مدیر صندوق فاقد کارمزد است. • بند جدید: کارمزد مدیر صندوق برابر است با سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 2) تغییر مفاد جدول 8-3 امیدنامه در خصوص هزینه حسابرس صندوق • بند قدیم: مبلغ ثابت 250میلیون ریال به ازای هر سال مالی • بند جدید: مبلغ ثابت 320 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مجمع به آقا/خانم مجتبی جهانگیری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.