آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (طلوع بامداد مهرگان)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت14:00مورخ1402/11/14در محلاستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دریان نو، خیابان زنجان شمالی، خیابان شهید سید حمید متولیان، پلاک 7، ساختمان صادقیان، طبقه دوم واحد شرقیبرگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • سایر موارد