مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:فايل ‍ پي دي اف ضميمه جوابيه سوالات در رابطه با کنفرانس اطلاع رساني سوالات مشاور سرمايه آواي آگاه ومشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب کيان اطلاح گرديد.
شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 622209 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/01/25 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.