icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
زغال سنگ طبس احياء سپاهان
سرمایه ثبت شده:
310,000
نماد:
کپرور1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام زغال سنگ طبس احياء سپاهان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گـروه و شرکت زغال سنگ طبس احياء سپاهان (سـهامـي خاص) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استـانداردهاي حسـابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجـاب مي کند اين مؤسسـه الزامـات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گـونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحـريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبـت به اثر بخشي کنـترلهاي داخـلي واحد تجـاري، بررسـي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. جهت مالياتهاي عملکرد و ارزش افزوده سالهاي 1396 الي 1398 گروه و شرکت، جمعا مبلـغ 35.917 ميلـيون ريال بيش از ذخيره انعکاس يافتـه در حسابها از طرف سازمان امور مالـياتي مطالبه شـده است. گروه و شرکت به تشخيص‌هاي فوق اعتراض نموده، معهذا نتيجه اعتراض مذکور در مراجع ذيربط تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است (مبلغ 28.456 ميليون ريال مربوط به ماليات عملکرد شرکت اصلي و مبلغ 7.461 ميليون ريال مربوط به ماليات بر ارزش افزوده شرکت فرعي). جهت ماليات عملکرد سال 1396 در اجراي حکم قرار کارشناسي سازمان امور مالياتي، شرکت مشمول استفاده از معافيت بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شده است. همچنين ماليات سال 1399 گروه و شرکت، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. شرکت به منظور استفاده از معافيت ياد شده نسبت به تعديل و حذف ماليـات سال 1399 در اقلام مقايسه اي اقدام نموده که تاکنون نظر مقامات مالياتي در اين خصوص اعلام نگرديده است (يادداشت توضيحي 5-2-26). ضمنا ماليات سال مالي مورد گزارش شرکت با استفاده از معافيت قانون مذکور و ماليات شرکت فرعي با فرض پذيرش زيان در حسابها منظـور شده اسـت. تعيين بدهي هاي مالياتي عملکرد و ارزش افزوده و جرائم متعلق به شرکـت و گروه در شرايط فعلي امکـان پذير نبوده و منوط به رسيدگي، تأييد حکم کارشناسي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتـهاي مالي يادشـده در بالا، وضعيت مالي گـروه و شرکت زغال سنگ طبس احياء سپاهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1400، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-5، از سه مورد از معادن گروه جمعا به ارزش دفتري 71.549 ميليون ريال (دو مورد از معادن مذکور به ارزش دفتري 51.207 ميليون ريال متعلق به شرکت اصلي مي باشد) حسب مورد به علت عوامل محيطي، عوامل فني و کمبود نقدينگي استفاده موثري به عمل نيامده است. در سال مالي مورد گزارش بر اساس مصوبه هيئت مديره، مقـرر گرديده با بازسازي و آماده سازي معادن مذکور، بهره برداري از آنها آغاز گردد. بخشي از مخارج سرمايه اي مندرج در يادداشت توضيحي 11 به مبلغ 36.312 ميليون ريال، جهت تحقق سياست فوق صورت گرفته است. منابع مورد نياز شرکت فرعي به مبلغ 19.975 ميليون ريال مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-15، جهت آماده سازي معدن مربوطه عمدتا از طريق شرکت تأمين شده است. تحقق برنامه هاي مديريت منوط به اجرا، تکميل و سودآوري سرمايه گذاريهاي فوق خواهد بود. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-11 و 1-17، حسب مورد دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت، از پوشـش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

8. سود سهام برخي از سهامداران شرکت به طور کامل پرداخت نشده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي سال قبل صاحبان سهام درخصوص رفع مشکلات مالياتي، استخراج از معادن غير فعال و رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام، به نتيجه نهايي منجر نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره طي صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسـه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکور، علـيرغم کسب مجـوز از هيئت مديره، با توجه به ساختار هيئت مديره، اجراي مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري امکان پذير نبوده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفتـه است. با توجـه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به مـوارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

10خرداد1401
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رايمند Karim Hossein Abadi [Sign]8312951401/04/13 18:38:40
مدير موسسه رايمند Homayoun Moshirzadeh [Sign]8007381401/04/13 20:14:51