مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ريل پرداز سير - نماد: حريل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24 درمحل  سالن اميران 1 هتل اسپيناس پالاس به نشاني تهران سعادت آباد ميدان بهرود خيابان عابدي خيابان 33 شماره 21   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمرغ آهنين ايرانيان15300000.08 %
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم180000000.92 %
ساير870147164.44 %
شرکت ريل پرداز نو آفرين999300005.1 %
شرکت ريل پرداز آتي نگر (سهامي خاص)1020000005.2 %
سرمابه گذاري امين اعتماد33873300017.28 %
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)54268272827.69 %
جمع118989044460.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين مدهوش طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيدرضا باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين محمودزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل اويسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري امين اعتماد10102773194اصلیداريوش روحي0046683879نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)14003698249اصلیفرهنگ طلوعي2938267967عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس (سهامي عام)10102835234اصلیمحمد مرندي0056520591عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
ريل پرداز نو آفرين10103357053اصلیمحمد ذوالقدري0065679652رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمرغ آهنين ايرانيان10320255756اصلیمحمدياسر طيب نيا1285853660عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري امين اعتمادحقوقیسهامی خاص10102773194اصلی
شرکت ارزش آفرينان فدک (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص14003698249اصلی
ريل پرداز نو آفرينحقوقیسهامی خاص10103357053اصلی
سيمرغ آهنين ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320255756اصلی
شرکت ريل پرداز آتي نگرحقوقیسهامی خاص14007843343اصلی