icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
داده گستر عصر نوين
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
هاي وب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
731003
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی  12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داده گستر عصر نوين

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به ‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تأييديه هاي ارسالي براي بانک صادرات شعب ميدان مادر وفدائيان اسلام گرگان، بانک آينده شعبه مرکزي و بانک ملي شعبه کاشف ، همچنين 8 فقره از سرفصل دريافتني تجاري و غير تجاري به مبلغ 302.620 ميليون ريال، 6 فقره از سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 674.325 ميليون ريال ، 2 فقره از سرفصل پيش پرداخت ها به مبلغ 3.108 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است.به دليل عدم دريافت پاسخ تأييديه هاي درخواستي فوق الاشاره و در غياب اطلاعات کافي ، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مزبور، بر صورتهاي مالي پيوست ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.
5. سرفصل پيش پرداخت هاي سرمايه اي موضوع يادداشت توضيحي 8-10 همراه صورتهاي مالي مربوط به پرداختهاي انجام شده در سنوات قبل و طي سال مورد رسيدگي به شرکت هاي خارجي مندرج در يادداشت مزبور، بابت خريد تجهيزات مخابراتي مي باشد که تا تاريخ اين گزارش کالاهاي موضوع آنها وارد شرکت نشده است، بدليل عدم وجود شرايط لازم براي ارسال تائيديه حسابرسي، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-3-1-12 همراه صورتهاي مالي تشريح شده، مانده بدهي به شرکت خارجي CETC INTERNATIONAL بابت بدهي ارزي جهت گشايش LC نزد بانک ملي در راستاي خريد تجهيزات شبکه به مبلغ 27.768.727 يوان چين مي باشد که شرکت اقدام به تسعير بدهي با نرخ ارز مبادله اي بانک مرکزي نموده است، ليکن مدارکي دال بر قطعيت دسترسي شرکت به ارز مبادله اي در زمان تسويه به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي شرکت منوط به قطعي شدن نرخ ارز در زمان تسويه بدهي خواهد بود.
7. به شرح يادداشت توضيحي 13 همراه صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي بر اساس برگ تشخيص مبلغ 645.633 ميليون ريال ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 را بيشتر از ماليات ابرازي مطالبه نموده است که از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. مراحل اعتراض شرکت و پرونده مالياتي عملکرد سالهاي مذکور حسب مورد در اثر اعتراض شرکت در هياتهاي حل اختلاف مالياتي مطرح بوده ليکن نتايج اعتراضات شرکت تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.، همچنين با توجه به اصلاح رويه شناخت درآمد پروژه هاي USO در سالهاي 1394 لغايت سال 1396 شرکت اقدام به تعديل پيش پرداخت ماليات به مبلغ 154.546 ميليون ريال نموده است. اظهارنظر در خصوص مبلغ نهائي احتساب ذخيره ماليات عملکرد سالهاي مورد اعتراض و سال مورد رسيدگي منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مالياتي مي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 تا 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت داده گستر عصر نوين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. وضعيت شناسايي درآمد پروژه‌هاي USO در يادداشت‌هاي توضيحي 2-9-2 و 4-20 همراه صورتهاي مالي تشريح شده است با در نظر گرفتن مراتب مندرج در يادداشت‌هاي مزبور نظر استفاده‌کنندگان از اين گزارش را در خصوص اخذ گواهي قبولي نهائي کارفرما جلب مي‌نمايد، همچنين به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-27 همراه صورتهاي مالي برخي از رويه‌هاي شرکت ازجمله نحوي شناخت درآمد، نحوي محاسبه عمر مفيد لايسنس تجهيزات مجددا" مورد ارزيابي قرارگرفته و اصلاحات لازم اعمال گرديده به‌گونه‌اي که مبلغ 1.015.223 ميليون ريال بابت تعديل سود سالهاي 1394 لغايت 1396 برگشت شده که مبلغ 691.885 ميليون ريال به بدهکار حساب سهامدار عمده و مبلغ 323.338 ميليون ريال از سود انباشته کسر شده است. مضافا" به شواهدي دال بر عدم انطباق مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 2-27 همراه صورتهاي مالي با گزارش ارزيابي هيئت کارشناسان دادگستري در خصوص ارزيابي شبکه LTE و قراردادهاي USO شرکت برخورد نشده است.

10. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 گروه و شرکت داده گستر عصر نوين(سهامي عام) توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 6 مردادماه 1397 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهارشده است.

11. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه‌ شده توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه دربندهاي 4 لغايت 7 اين گزارش جلب مي‌نمايد.

12. انتقال پروانه هاي FWA استانهاي اصفهان و گلستان خريداري شده در سنوات قبل، موضوع بخشي از يادداشت توضيحي 8 همراه صورتهاي مالي، بدون اخذ نظر کارشناسي انجام پذيرفته است.
13. اهم موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: -مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال نسخه‌اي از صورت‌جلسه هيئت‌مديره به مرجع ثبت شرکت‌ها در خصوص حدود اختيارات مديرعامل رعايت نگرديده است . -مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص بين سهامداران رعايت نگرديده است. -مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر الزام هيئت‌مديره در خصوص ارائه صورت‌هاي و گزارش فعاليت‌هاي هيئت‌مديره سال مورد رسيدگي به بازرس قانوني20 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي سالانه و نيز ماده 138 قانون مزبور و ماده 18 اساسنامه شرکت، مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب صورت‌هاي مالي سال قبل در موعد مقرر، رعايت نگرديده است.
14. اقدامات انجام‌شده از سوي هيئت‌مديره در رابطه با تکاليف مقررشده در مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام به تاريخ 16 امرداد 1397 در خصوص تعيين تکليف ماليات عملکرد سال 1395 و دريافت تائيديه از شرکتHHB در خصوص تاريخ شروع بهره‌برداري از لايسنس خريداري‌شده به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
15. همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-1-2-12همراه صورت‌هاي مالي شرکت اصلي منعکس است، طي سال مالي مورد گزارش به دليل شرايط حاکم بر انتقال وجوه بين المللي بخشي از پرداخت هاي خارجي شرکت از طريق حساب جاري احدي از سهامداران صورت پذيرفته است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 همراه صورتهاي مالي که به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. ضمنا" ساير مطالب قابل ذکر در خصوص معاملات مزبور به شرح زير است: 1-16- در خصوص معاملات انجام شده با شرکتهاي خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه و سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا، به دليل وجود اعضاي مشترک هيئت‌مديره عملا" اجراي مفاد ماده مذکور امکان‌پذير نبوده است و تصويب آن معاملات منوط به تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. 2-16- در خصوص ساير معاملات انجام شده با ساير شرکتهاي مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت مزبور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است.
17. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به استثناي، تدوين منشور حسابرسي داخلي، نظارت کميته حسابرسي بر ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي، مستند نمودن ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي، انجام آزمون هاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها، توسط واحد حسابرسي داخلي، به موارد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
19. اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به‌استثناي ماده 21 قانون مذکور مبني بر مدارکي دال بر آموزش مستمر پرسنل، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
20. رعايت ضوابط و مقررات شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين موسسه بررسي شده که در اين خصوص موارد زير قابل ذکر مي باشد: -تاخير در افشاي صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت -تاخير در افشاي صورتهاي مالي 6و3 ماهه حسابرسي نشده و گزارش تفسيري مديريت -عدم افشاء درخصوص تغيير رويه هاي شناخت درآمد -تاخير در افشاي صورتهاي مالي شرکت اصلي و تلفيقي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 حسابرسي شده و حسابرسي نشده به همراه گزارش تفسيري مديريت

18تیر1398
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Alireza Zand Baba Raeisi [Sign] 1398/04/20 18:31:45
شريک موسسه ارقام نگر آريا Mostafa Ahmadi Vosta Kalyi [Sign] 1398/04/20 18:38:42
مدير موسسه ارقام نگر آريا Esfandiar Garshasbi [Sign]8006691398/04/20 18:40:24