مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1397/03/09
کد: DPM-IOP-97A-011
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پالايش نفت تهران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   16,000,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   2,900,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 2,900,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 0  ریال از محل سود انباشته،
  • 2,900,000,000,000  ریال از محل اندوخته طرح و توسعه،
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي
سایر توضیحات
با عنايت به اتمام سال مالي منتهي به 96/12/29، در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده با دستور جلسۀ افزايش سرمايۀ شرکت بعد از مجمع عمومي عادي ساليانه و تصويب صورت هاي مالي سال مالي ياد شده برگزار گردد، در صورت احراز کفايت سود انباشته پس از اعمال کسورات و ذخائر مربوطه، تصويب افزايش سرماية درخواستي به مبلغ 100ر5 ميليارد ريال از محل سود انباشته بلامانع مي باشد.
در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه از سایر محل ها بجز مطالبات حال شدة سهامداران و آورده نقدی افزایش سرمایه
خاطر نشان مي‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد