مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين(سرمايه گذاري اقتصاد نوين)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1396/04/11 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/24 درمحل هتل سيمرغ واقع در تهران خيابان وليعصر پلاک 2141 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Ebrahim Mansourkhaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد