مشخصات
شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده 38 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (زیان دهی شرکت طی دو سال مالی اخیر ) بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت 9 ماهه به ناشر (تا تاریخ 1397/12/07) جهت رعایت موارد فوق نموده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد