مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت پارس فولاد سبزوار - نماد: فسبزوار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/18 درمحل  تهران - سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 12 - مجموعه نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان10000 %
شرکت توسعه ساختماني پارسيان10000 %
شرکت سرمايه گذاري پارسيان464216811.16 %
ساير سهامداران621182021.55 %
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران2853366907.13 %
شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس275802385168.95 %
جمع315190242478.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مسعود سميعي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد سواد کوهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا مولوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام سلطاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فرآوري معدني اپال کاني پارس10103210000اصلیمحمدجواد نيري0451561945رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمهندسي موادبله
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022اصلیمحمود رمضاني0639197019عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
سرمايه گذاري پارسيان10102671483اصلیشهرام سلطاني4320682467عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي منابع طبيعيبله
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان10102935473اصلیزهره رضوي اردستاني1290453217عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت استراتژيکبله
توسعه ساختماني پارسيان10102837236اصلیبهمن مسعودي1970365048نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۱,۹۲۴,۰۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۸۶۱,۸۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۸۶۱,۸۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۸۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۹۷۳,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۹,۹۲۹
سود قابل تخصیص
۴۸,۲۱۷,۸۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸,۲۱۷,۸۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۷,۷۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۴۸۵,۸۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰,۴۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹,۴۳۳
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فرآوري معدني اپال کاني پارسحقوقیسهامی عام10103210000اصلی
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايرانحقوقیدولتی10102158022اصلی
سرمايه گذاري پارسيانحقوقیسهامی خاص10102671483اصلی
گسترش ساختماني لوتوس پارسيانحقوقیسهامی خاص10102935473اصلی
توسعه ساختماني پارسيانحقوقیسهامی خاص10102837236اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 33,000,000 52,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 4     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 11,000 15,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 30,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 30,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 30,000,000
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 150,000
150,000
سایر موارد:
تصميم گيري در مورد ميزان تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.