icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
بانک شهر
سرمایه ثبت شده:
15,572,841
نماد:
وشهر( شهر )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
571908
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۱,۷۲۵,۳۲۶ ۱۸,۸۵۵,۲۹۴ ۱۵ بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۰ ۰ --
مطالبات از بانک‌های مرکزی ۷۷,۰۹۲,۴۵۵ ۶۷,۴۷۶,۸۱۱ ۱۴ بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۴,۱۱۲,۸۱۲ ۲,۲۶۰,۱۲۸ ۸۲
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ۶۶۰,۶۷۲ ۳۸,۳۵۹ ۱,۶۲۲ سپرده‌های دیداری و مشابه ۱۱۷,۰۵۹,۲۹۹ ۱۱۹,۳۷۴,۹۷۲ (۲)
مطالبات از دولت ۰ ۰ -- سپرده‌های پس‌انداز و مشابه ۱۰,۶۷۰,۸۷۷ ۴,۳۷۷,۵۴۶ ۱۴۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها ۰ ۰ -- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶۴۰,۹۶۱,۰۴۴ ۵۳۴,۱۸۹,۱۸۳ ۲۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها ۳۷۶,۹۹۹,۵۲۴ ۳۵۶,۴۴۶,۷۳۲ ۶ سایر سپرده‌ها ۲,۲۴۶,۰۷۶ ۴,۰۲۰,۱۸۵ (۴۴)
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۹,۵۳۴,۸۲۶ ۹,۹۱۸,۳۱۶ (۴) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۰۳,۹۸۳,۹۱۵ ۴۸,۳۷۹,۴۸۸ ۱۱۵ سود سهام پرداختنی ۱۱۰,۰۶۲ ۲۷۳,۳۶۹ (۶۰)
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷,۲۴۲,۳۵۶ ۷,۱۴۴,۸۲۶ ۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶۰۷,۶۸۸ ۴۱۲,۹۷۱ ۴۷
دارایی‌های ثابت مشهود ۶,۵۸۷,۴۶۲ ۶,۸۰۶,۰۳۴ (۳) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۲۱,۷۲۵,۳۴۱ ۲۱,۷۲۵,۳۴۱ ۰ سایر بدهی‌ها ۱۶,۱۴۹,۱۱۴ ۱۸,۲۳۱,۸۹۶ (۱۱)
سایر دارایی‌ها ۷۱,۵۶۷,۷۰۵ ۸۰,۲۹۸,۷۱۵ (۱۱) جمع بدهی‌ها ۷۹۱,۹۱۶,۹۷۲ ۶۸۳,۱۴۰,۲۵۰ ۱۶
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲,۳۴۲,۷۸۸ ۲,۳۴۲,۷۸۸ ۰
سایر اندوخته‌ها ۲۲۲,۵۶۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۱۲,۹۳۵,۵۷۹) (۸۳,۹۶۵,۹۶۳) ۳۵
جمع حقوق صاحبان سهام (۹۴,۷۹۷,۳۹۰) (۶۶,۰۵۰,۳۳۴) ۴۴
جمع دارایی‌ها ۶۹۷,۱۱۹,۵۸۲ ۶۱۷,۰۸۹,۹۱۶ ۱۳ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶۹۷,۱۱۹,۵۸۲ ۶۱۷,۰۸۹,۹۱۶ ۱۳