icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
وپسا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
459901
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه وشرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس(سهامي عام)درتاريخ 31 شهريورماه1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي گروه وشرکت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت¬ مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استانداراد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (يادداشت 14 صورت¬هاي مالي) شامل مبلغ 157799 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي¬باشد که تاکنون به حيطه وصول درنيامده است. همچنين طلب ارزي راکد شرکت پارکوي چين به مبلغ 848.727 دلار در تاريخ ترازنامه به نرخ ارز قابل دسترس تسعير نگرديده است. به دليل نبود شواهد ومدارک کافي، تعيين تعديلات لازم از بابت موارد فوق، مقدور نمي¬باشد.
4. سرفصل¬ دارايي¬هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش، سرمايه¬گذاري در املاک و دارايي¬هاي ثابت مشهود (يادداشت¬هاي 8، 9 و 17 صورت¬هاي مالي) به ترتيب به مبالغ89.622 ميليون ريال، 154.928 ميليون ريال و320.000ميليون ريال، شامل بهاي تمام شده تعداد دو دستگاه جرثقيل (110 و 50 تني)، 4 دستگاه آپارتمان واقع در تهران و يک قطعه زمين مي¬باشد. ليکن باتوجه به نبود برنامه موثري براي فروش و يا بهره¬برداري از دارايي¬هاي مزبور، صحتطبقه¬بندي آنها تحت سرفصل¬هاي ياد شده، براي اين موسسه محرز نگرديده است.
5. عليرغم انعکاس،نتايج عمليات، وضعيت مالي، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي شرکت¬هاي اعتماد ماشين آپادانا و طرح¬گستر شهرآرا درصورتهاي مالي تلفيقي گروه،لکن صورتهاي مالي دوره شش-ماهه شرکت¬هاي ياد شده، مورد بررسي حسابرس مستقل قرار نگرفته است. تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که از اين بابت بر صورت¬هاي مالي ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه مقدر نمي¬باشد.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده،به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت¬ مندرج در بند 5 ضرورت مي¬يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، در بالا از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استاندار¬د-هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. به شرح يادداشت 1-1-8 صورت¬هاي مالي، براساس طرح توجيه فني اقتصادي تهيه شده، زمان پيش‌بيني جهت اتمام احداث توليد فوم xps و گرانول پلي اتيلن کراسينگ xlpe، 20 ماه پس از تاريخ شروع (بهار 1391) تعيين گرديده و بر اساس آخرين مستندات، وزارت صنعت جواز تاسيس ساختمان کارخانه را با پيشرفت فيزيکي 2/89 درصدي ،تا تاريخ 27/4/1396تمديد نموده است، ليکن تاکنون ماشين‌آلات مزبور خريداري نگرديده و اقدامات در حال انجام به نتيجه قطعي منتج نشده است. لازم به توضيح است اقدامات اوليه جهت توليد لدر پلتفرم دريکي از سوله هاي شرکت آغاز شده است.
8. دارايي¬هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش،شاملدو دستگاه جرثقيل،4 دستگاه آپارتمان مندرج در سرفصل سرمايه گذاري دراملاک ونيز موجودي کالا و دارايي¬هاي ثابت (موضوع يادداشت¬هاي8، 9، 13 و 17 صورت¬هاي مالي)در قبال مخاطرات احتمالي فاقد پوشش بيمه اي مي¬باشد. علاوه بر اين بعضي از املاک مندرج در سرفصلسرمايه¬گذاري¬ها دراختيار اشخاص ثالث بوده واز اين بابت درآمدي شناسايي نگرديده است.
9. به شرح مندرج در يادداشت¬هاي 8، 9 و 17 صورت¬هاي مالي، تعداد دو دستگاه جرثقيل، 4 دستگاه آپارتمان و يک قطعه زمين، در سنوات قبل براساس ارزيابي کارشناسان رسمي دادگستري به شرکت¬هاي گروه واگذار گرديده است. ليکن دارايي¬هاي ياد شده در دفترخانه به طور رسمي انتقال نيافته و طبق مبايعه¬نامه و به صورت وکالتي واگذار شده است. همچنين اسناد مالکيت ساختمان¬هاي شرکت به استثناي ساختمان کيش بابت ضمانت يکي از سهامداران در رهن بانک¬هاي صادرات و سرمايه مي¬باشد.

10. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در قالب چک ليست¬هاي ابلاغي مورد بررسي اين موسسهقرار گرفته و موارد عدم رعايت به شرح ذيل مي¬باشد: - مفاد بند 9 ماده 7 درخصوص افشاي پرتفوي سرمايه گذاري هاي هلدينگ حداکثر 10 روز پس از اتمام دوره هاي 3 ماهه. - مفاد بند 10ماده 7 درخصوص افشاي صورت¬هاي مالي سال 1398حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/1397 و دوره شش ماهه منتهي به 31/6/1398 دو شرکت فرعي گروه ظرف مدت 60 روز پس از پايان دوره. - مفاد بند 1ماده 10 در خصوص ارائه صورتجلسات مجامع عمومي ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتها.
11. چک ليست ابلاغي رعايت الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته وموارد عدم رعايت به شرح ذيل مي باشد: -مفادهاي بندهاي 7 الي 13در خصوص عدم استقرار وتعيين کميته حسابرسي. - مفاد بندهاي 56 الي 68 در خصوص عدم استقرار وتعيين واحد حسابرسي داخلي. - مفاد بندهاي 69 الي 72 درخصوص عدم استقرار سيستم کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي متناسب با نوع فعاليت شرکت توسط هيئت مديره.

29آبان1398
موسسه حسابرسي امجد تراز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه امجد تراز Mohammadhosein Vahedi [Sign] 1398/09/16 15:45:46
مدير موسسه امجد تراز Mohammadhasan Vahedi [Sign] 1398/09/16 15:47:47