مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرابورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 درمحل  بزرگراه همت جنب برج ميلاد دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز همايش هاي بين المللي رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع بهشهر209999981.5 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان210000001.5 %
شرکت گروه مالي پارسيان335049982.39 %
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه350000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس350000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين420000003 %
اشخاص حقيقي487329493.48 %
مديريت سرمايه گذاري اميد630017504.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)730968765.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار28000000020 %
ساير اشخاص حقوقي34347519124.53 %
جمع99581176271.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي روحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي علي‏ زاده گياشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عظيم ثابت  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران286502اصلیعلي صحرائي6229768879عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBA
مرکز مالي ايران325339اصلی احمد پويانفر2939788601عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه262549اصلیعلي نقوي2992650048عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)239406اصلیمحمد جواد سليمي1290441871عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیسيد ابراهيم عنايت2529617384عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران199942اصلیمحمد حسن ابراهيمي سروعليا4449873882رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گروه مالي پارسيان 453923اصلیعلي تيموري شندي1728157943نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۱۷,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۵۱,۴۷۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۵۱,۴۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱,۴۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۷۴۹,۴۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۲,۸۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۴۳,۵۸۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۶۳,۰۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۵۳,۰۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۴۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت بورس اوراق بهادار تهرانحقوقیسهامی عام286502اصلی
شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوهحقوقیسهامی عام262549اصلی
شرکت گروه مالي ملت(سهامي عام)حقوقیسهامی عام239406اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام183650اصلی
شرکت گروه مالي پارسيان حقوقیسهامی خاص453923اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666علی‌البدل
کارگزاري صبا تامينحقوقیسهامی خاص10101559627اصلی
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانحقوقیموسسه غیر تجاری10103545580اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه مليحقوقیسهامی عام10102501905علی‌البدل
شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيانحقوقیسهامی عام10320699470علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 44,444,444   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,600 4,900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.