مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1398/01/18 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 6,060,000,000,000 ریال به مبلغ 10,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته به منظور دستيابي به اهداف توسعه اي موسسه،افزايش توان رقابت پذيري ،اصلاح ساختار مالي ، افزايش نسبت کفايت سرمايه و هم چنين کاهش ريسک ناشي از آن مي باشد ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.