icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ساختمان نوين
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
وثنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569979
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري ساختمان نوين

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري¬ ساختمان نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه ¬به¬تاريخ 31 شهريورماه 1398، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان نوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 11 منعکس گرديده، برگ تشخيص ماليات عملکرد و مقطوع سالهاي مالي منتهي به 31/06/1392 و 31/06/1395 جمعا به مبلغ 18.216 ميليون ريال مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که تاکنون نتيجه رسيدگي مجدد آن از سوي مراجع مالياتي اعلام نشده است.

6. مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و 48 اساسنامه شرکت، از ارديبهشت ماه سال 1398 به دنبال استعفاي مديرعامل و اداره امور شرکت توسط سرپرست، رعايت نگرديده است.
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر به طور کامل رعايت نگرديده است.
8. اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 12/08/1397 در ارتباط با بندهاي 5 و 7 اين گزارش که در سال مالي گذشته نيز مصداق داشته، تا تاريخ تهيه اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت شده، ليکن به نظر اين موسسه معاملات انجام شده در چارچوب روابط خاص تجاري في¬مابين صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين خصوص، مفاد دستورالعمل¬ها به¬شرح زير (با توجه به ابطال امضاي ديجيتال (توکن) مديرعامل به دنبال استعفاي ايشان از ارديبهشت ماه 1398) رعايت نگرديده است: مواد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعاتشرح دستورالعملتوضيح عدم رعايتها بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.افشا نشده است. ماده 13افشاي فوري رويدادها و اطلاعات با اهميت به شرح زير: الف)خريد 1.915 هزار واحد از صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر به بهاي 35.314 ميليون ريال (بيش از 5 درصد دارايي هاي شرکت در صورتهاي مالي سال قبل). ب)فروش سهام شرکت ريل سير گستر به مبلغ 46.736 ميليون ريال (بيش از 5 درصد دارايي هاي شرکت در صورتهاي مالي سال قبل). ج)توافقات صورت گرفته با بانک کارآفرين در خصوص تسويه مانده تسهيلات مالي دريافتي.افشا نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها ودستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين رابطه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.

20آبان1398
موسسه حسابرسي کاربرد ارقام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کاربرد ارقام AliAsghar Mahmoudzadeh [Sign]9522751398/09/17 15:21:41
مدير موسسه کاربرد ارقام Mohammad Hossein Badakhshani [Sign]8514221398/09/17 15:25:39