مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت باما - نماد: کاما

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1397/03/13
کد: DPM-IOP-97A-015
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت باما  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   500,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 500,000,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 500,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح هاي توسعه نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات توليد و معادن و راه‌اندازي کوره
سایر توضیحات
همچنين مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند با انجام مرحلۀ دوم افزايش سرمايه از مبلغ 000ر1 ميليارد ريال به‌مبلغ 500ر1 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي موافقت و اختيار عملي نمودن آن را به مدت 2 سال به هيئت‌مديره تفويض نمايد تا هيئت‌مديرة شرکت در صورت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در مرحله اول افزايش سرمايه و پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد.
در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شدة سهامداران و آورده نقدی
خاطر نشان مي سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد