icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت گهر انرژي سيرجان
سرمایه ثبت شده:
4,500,000
نماد:
کگل3
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت گهر انرژي سيرجان

1. صورتهاي مالي شرکت گهر انرژي سيرجان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حسابهاي پرداختني (يادداشت هاي توضيحي 2-10 و 1-15)، شامل مانده بدهي به شرکت هاي گروه مپنا به مبلغ 8,489 ميليارد ريال (هم ارز ريالي مبلغ 164 ميليون يورو) بوده و اهم موارد قابل ذکر در اين خصوص به شرح زير مي باشد: 4-1- مطابق با مفاد قرارداد منعقده فيمابين با شرکت هاي گروه مپنا مي بايست، از تاريخ تاييد صورت وضعيت ها، سالانه ميزان هشت درصد به عنوان هزينه مالي فاينانس محاسبه و در حسابها منظور گردد که شرکت نسبت به محاسبه مبلغ 85 ميليون يورو (مربوط به احداث واحد گازي) اقدام نموده و در اين ارتباط مبلغ 664 ميليارد ريال (هم ارز ريالي مبلغ 14/2 ميليون يورو) (بدون لحاظ نمودن تاريخ بهره برداري) به حساب داراييهاي مذکور منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، اگر چه تعديل حسابها از بابت موارد فوق الذکر ضروري مي باشد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات تکميلي و همچنين توافقات فيمابين در خصوص تاخيرات اجراي پروژه، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد. 4-2- تا تاريخ اين گزارش، صورت جلسه تطبيق حساب در خصوص مانده حسابهاي فيمابين با شرکت هاي گروه مپنا به اين مؤسسه ارائه نشده و پاسخ تاييديه درخواستي اين مؤسسه واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين فقدان مستندات در خصوص نرخ ارز در دسترس مبناي تسويه بدهي هاي مذکور، ميزان تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 11، طبق برگ هاي تشخيص صادره براي عملکرد سنوات مالي 1391 الي 1394، مبلغ 337 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نسبت به مابه التفاوت مبلغ مزبور و مبلغ ماليات ابرازي، مبلغ 144 ميليارد ريال کسري ماليات، در حسابها منظور نگرديده است. همچنين براي عملکرد سال مالي 1395 و سال مالي مورد گزارش نيز جمعا مبلغ 160 ميليارد ريال ذخيره در حسابها اعمال گرديده و مضافا تا تاريخ اين گزارش برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي 1395، صادر نشده است. همچنين مبلغ 1،001 ميليارد ريال مانده مطالبات از سازمان امور مالياتي از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختي به پيمانکاران (موضوع يادداشت توضيحي 6-5) بوده که به عنوان اعتبار مالياتي منظور گرديده است. با توجه به مراتب مزبور، هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد ليکن قطعيت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي فوق الذکر شرکت، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي مي باشد.
6. پاسخ تاييديه درخواستي از شرکت مادر تخصصي برق حرارتي (يادداشت توضيحي 2-5) تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. همچنين به موجب صورت تطبيق تهيه شده فيمابين شرکت معدني و صنعتي گل گهر (يادداشت توضيحي 1-4-10)، شامل مبلغ 214 ميليارد ريال مغايرت نامساعد مي باشد. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه درخواستي و همچنين رفع مغايرت مزبور، بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2-4 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گهر انرژي سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. با توجه به يادداشت توضيحي 1-5، بر اساس صورتجلسه توافق فيمابين سهامداران در تاريخ 3 دي ماه 1396، داراييها و حسابهاي مرتبط با نيروگاه سمنان بر اساس ارزش دفتري، به شرکت پويا انرژي نگين سبز خاورميانه، منتقل گرديده است.
9. با توجه به يادداشت توضيحي 6-9، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 1،661 ميليارد ريال تسعير مانده ارزي به شرکت گروه مپنا، بدليل افزايش شديد نرخ ارز، به بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود منظور شده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 تعديل نشده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت بشرح زير مي باشد: الف- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص سود قابل تقسيم سال مالي 1395. ب- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 6 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام،‌ در خصوص اعمال حساب در ارتباط با هزينه مالي فاينانس شرکت هاي گروه مپنا و تعيين تکليف ماليات بر ارزش افزوده و عملکرد، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را با توجه به تعهدات فعلي و آتي شرکت (موضوع يادداشت هاي توضيحي 10 و 15)، به تامين منابع مالي جهت تکميل پروژه نيروگاه سيرجان و همچنين آثار مفاد بندهاي اين گزارش در خصوص تقسيم سود، جلب مي نمايد.
12. معاملات مندرج در قسمت "الف" يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور (از جمله معامله انتقال نيروگاه سمنان) در چارچوب روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن مفاد بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

29اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار مميز Mehdi Gharebaghi [Sign]9320691397/03/23 16:49:30
شريک موسسه هوشيار مميز Mohsen Rezaei [Sign]8003401397/03/23 16:52:46
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241397/03/23 16:55:31