مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:نظر به دستور کارشناس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، قالب نامه تاييديه حسابرس شرکت در خصوص مبالغ واريزي کارمزد و هزينه هاي فروش تغيير نمود.
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-99A-014 مورخ 1399/02/29 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 7,000,000,000,000 ریال به مبلغ 9,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 402,779,946,060
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 4,185,339,809
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 398,594,606,251
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 38,588,036
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 10329