icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
پتروشيمي آبادان
سرمایه ثبت شده:
3,520,000
نماد:
شپترو
سرمایه ثبت نشده:
2,000,000
کد صنعت (ISIC):
441302
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای در تاریخ 1398/06/31
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 590470 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 597312 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: براساس نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به ناخوانا بودن صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه پيوست اصلاحيه ايجاد گرديد
گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره پتروشيمي آبادان

1. 1- صورت سود و زيان تلفيقي گروه و شرکت پتروشيمي آبادان (سهامي عام) براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1398، صورت وضعيت مالي گروه و شرکت اصلي در تاريخ 31/06/1398 و صورتهاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است، مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختهاي گروه به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 14 و 16 صورتهاي مالي جمعا شامل مبلغ 6/195 ميليارد ريال مانده اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که اقدامات صورت گرفته جهت وصول مطالبات مزبور و تعيين وضعيت پيش‌پرداختها منجر به نتايج قطعي نشده و شواهد و مستندات قابل کنترل در خصوص چگونگي و قابليت بازيافت کامل مطالبات و پيش‌پرداختهاي مذکور ارائه نشده است. هر چند احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول جهت کاهش ارزش داراييهاي مزبور ضروري است ليکن در نبود آئين‌نامه چگونگي احتساب ذخيره کاهش ارزش دارائيها، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نگرديده است.
4. 4- در ارتباط با ذخيره مستمري و مزاياي کارکنان بازنشسته قبل از موعد و عادي وفق رويه مندرج در يادداشت 2-11-3 صورتهاي مالي موارد ذيل قابل ذکر مي‌باشد. 1-4- به استناد مصوبه شرکت ملي صنايع پتروشيمي و صندوق بازنشستگي و پس‌‌انداز کارکنان نفت، مقرر شده کارمنداني که از 01/10/1377 در شرکت پتروشيمي آبادان زودتر از موعد بازنشسته مي‌شوند 50 درصد از هزينه‌هاي مستمري (بازنشستگي) آنان تا سن بازنشستگي (60 سال براي مردان و 55 سال براي بانوان) از سوي شرکت پتروشيمي آبادان و 50 درصد ديگر نيز توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي پرداخت گردد. ليکن شرکت ملي صنايع پتروشيمي از آذر ماه سال 1386 از پرداخت سهم 50 درصدي و پذيرش سهم هزينه‌هاي خود از اين بابت استنکاف نموده و اين امر موجب مغايرت حساب في‌مابين با صندوق بازنشستگي نفت گرديده و مبلغ 363ر1 ميليارد ريال مانده مطالبات از شرکت مزبور به حيطه وصول در نيامده و نتايج حاصل از دعاوي حقوقي مطروحه عليه شرکت مزبور نيز منجر به نتايج قطعي نشده است. 2-4- همانگونه که در يادداشت 2-11-3 صورتهاي مالي عنوان گرديده است در رعايت استاندارد شماره 33 حسابداري، ارزش فعلي پرداختهاي آتي مورد انتظار براي تسويه تعهدات ناشي از خدمات کارکنان رسمي تحت پوشش صندوق بازنشستگي نفت و مزاياي بازنشستگي آتي آنها مي‌بايست با استفاده از خدمات کارشناس ذيصلاح اکچوئري محاسبه گردد و ذخيره لازم از اين بابت در حسابها اعمال گردد، ليکن اقدام لازم جهت محاسبه اکچوئري و محاسبه ذخيره لازم صورت نگرفته است. تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري است ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان‌پذير نمي‌باشد.
5. 5- هزينه‌هاي غير قابل جذب در بهاي تمام شده توليدات شرکت اصلي ناشي از عدم استفاده مؤثر از عوامل توليد طبق استانداردهاي حسابداري محاسبه و در صورت سود و زيان به نحو مناسب، تفکيک و افشاء نشده است، ضمن اينکه از بابت موجودي محصولات ساخته شده و کار در جريان ساخت، بدليل مبلغ 414 ميليارد ريال زيان ناخالص ابرازي در دوره مالي مورد گزارش، ذخيره کاهش ارزش دارائيها در حسابها منظور نگرديده است. با عنايت به موارد مذکور، تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
6. 6- در رعايت رويه‌هاي حسابداري يکسان، زمين و ماشين آلات شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق مورد تجديد ارزيابي قرار نگرفته است. همچنين سرفصل داراييهاي در جريان تکميل شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي شماره 5-11 صورتهاي مالي شامل 38 فقره پروژه راکد و انتقالي از سنوات قبل به بهاي تمام شده 356 ميليارد ريال مي‌باشد که با توجه به تخصيص نامناسب هزينه‌ها به پروژه‌هاي مزبور در سنوات قبل و توقف فعاليت ساخت پروژه‌ها، مدارک و مستندات لازم در خصوص چگونگي تکميل،‌ زمان بهره‌برداري و جريان وجوه نقد حاصل از منافع اقتصادي آتي مورد انتظار پروژه‌ها ارائه نشده است. لذا تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه، ضروري است ليکن در نبود ارزش منصفانه دارائيهاي مزبور، تعيين آثار تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
7. 7- صورت تطبيق حساب في‌مابين با پالايشگاه آبادان و صندوق بازنشستگي و پس‌انداز کارکنان نفت و شرکت ملي صنايع شيمي تهيه و ارائه نشده و صورت تطبيق حساب تهيه شده با شرکت پتروشيمي اروند حاکي از وجود مبلغ 10 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بوده و مانده مطالبات از شرکت فرعي پوليکا نوين طبق صورتهاي مالي ارائه شده بمبلغ 6/11 ميليارد ريال کمتر از مانده منعکس در دفاتر شرکت اصلي مي‌باشد و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از تطبيق حساب و رفع مغايرات مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش، تعيين نمايد.

8. 8- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7 بالا، به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. 9- همانگونه که در يادداشت 7-3 صورتهاي مالي نشان داده شده است نتايج عمليات شرکت اصلي در سالهاي اخير منجر به زيان‌هاي قابل ملاحظه‌اي گرديده است به گونه‌اي که زيان انباشته شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به مبلغ 344ر2 ميليارد ريال و بيش از 67 درصد سرمايه ثبت شده آن بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده و جمع بدهيهاي جاري شرکت نيز نسبت به داراييهاي جاري آن به مبلغ 202ر3 ميليارد ريال فزوني يافته است. اين موضوع به همراه ساير موارد مندرج در اين گزارش نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و پرداخت بدهي‌ها در روال عادي عمليات خود نباشد.
10. 10- به موجب برگ تشخيص و متمم صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سالهاي 1388، 1390 شرکت اصلي مبلغ 4/31 ميليارد ريال و از بابت ماليات تکليفي سالهاي 1388، 1389، 1392 و 1393 شرکت اصلي نيز مبلغ 1/14 ميليارد ريال مطالبه گرديده که صرفا مبلغ 4/13 ميليارد ريال از اين بابت پرداخت و مبلغ 24 ميليارد ريال نيز ذخيره در حسابها منظور نشده است. ضمن اينکه طبق اوراق صادره بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت اصلي از سال 1388 تا 1395 مبلغ 3/183 ميليارد ريال مطالبه گرديده که بدليل عدم اعمال پرداختهاي شرکت، ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. مضافا ‌ دفاتر شرکتهاي گروه در آخرين سال مالي مشمول رسيدگي، مورد حسابرسي بيمه‌اي قرار نگرفته و يا نتيجه رسيدگي سنوات گذشته به اين مؤسسه اعلام نشده است. با توجه به موارد فوق، تعيين وضعيت مالياتي و بيمه‌اي شرکتهاي گروه منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي‌باشد. - اظهارنظر اين مؤسسه براساس مفاد بندهاي 9 و 10 فوق، تعديل نگرديده است.

11. 11- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است مي‌باشد. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانگونه که در بندهاي 3 الي 7 اين مؤسسه توضيح داده شده است اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در خصوص ميزان تعديلات مورد نياز و رفع مغايرتهاي في‌مابين با شرکتهاي تابعه و ساير مشتريان و اشخاص حقوقي را به دست آورد. از اين‌رو اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. 12- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح رعايت نشده است: 1-12- افشاء‌ اطلاعات و صورتهاي مالي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده شرکت اصلي و نيز صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده شرکتهاي اصلي و فرعي ظرف مهلت مقرر. 2-12- ارائه دلايل و برنامه‌هاي آتي جهت سودآوري فعاليتهاي شرکت و نيز نحوه خروج از ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ظرف مدت 6 ماه.

14آذر1398
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رهبين Mohammad Hajipour [Sign]8110011398/09/27 16:17:21
شريک موسسه رهبين Naghi Mazraeh Farahani [Sign]8007241398/09/27 16:19:34
مدير موسسه رهبين Hosein Sheikh Sofla [Sign]8004541398/09/27 16:21:37